I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Izdajatelj splošnih pogojev za uporabo storitev in proizvodov je družba Alstar, d. o. o., s sedežem Špruha 19, 1236 Trzin, ki v okviru svoje gospodarske dejavnosti končnim uporabnikom zagotavlja storitve fiksne telefonije ter informacijske in komunikacijske storitve, posreduje internetne storitve ter prodaja/oddaja v najem in vzdržuje komunikacijsko opremo.

2. člen

Namen teh splošnih pogojev je opredelitev pravic in obveznosti naročnika in izvajalca, predvsem:

 • pogojev, postopkov in rokov za priključitev v omrežje,
 • pogojev, obsega in načina opravljanja storitev,
 • pogojev in postopkov za priključitev naročnikove opreme na omrežje Alstar,
 • pogojev za sklenitev, spremembo in prekinitev naročniškega razmerja,
 • načina reševanja ugovorov in reklamacij,
 • cen storitev.

Izvajalec opravlja storitve pod pogoji in na način, kot je določeno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, splošnimi pogoji, naročniško pogodbo, cenikom storitev in morebitnimi posebnimi dogovori. Splošne pogoje lahko dopolnjujejo posebni dogovori med pogodbenikoma, ki morajo biti sklenjeni v pisni obliki. Če splošni pogoji in posebni dogovori niso usklajeni, veljajo posebni dogovori.

Vsa vprašanja, ki z naročniško pogodbo, posebnimi dogovori ali temi splošnimi pogoji niso urejena, se rešujejo z uporabo predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Vse pogodbe, naročila in dogovori so pravno zavezujoči le tedaj, če jih podpiše zakoniti zastopnik izvajalca oz. oseba, ki jo ta za to pisno pooblasti, in zavezujejo le v vsakokrat podanem obsegu. Ponudbe so načeloma spremenljive in izvajalca ne vežejo, razen če je v ponudbi navedeno, da je zavezujoča. Sodelavci izvajalca ne morejo podajati izjav, ki bi odstopale od teh pogojev, razen če imajo za to pisno pooblastilo zakonitega zastopnika izvajalca.

3. člen

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih uporabe telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju: SP), imajo naslednji pomen:

 • Naročnik je vsaka fizična ali pravna oseba, s katero izvajalec sklene naročniško pogodbo.
 • Izvajalec je gospodarska družba Alstar, ki je registrirana kot operater pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije in ki v razmerju do naročnika nastopa kot izvajalec storitev v skladu s splošnimi pogoji.
 • Naročniška pogodba je pogodba med izvajalcem in naročnikom. Njeni sestavni deli so tudi priloge in ceniki storitev.
 • Omrežje Alstar je javno telefonsko omrežje, do katerega se dostopa po javnem ali internem IP-omrežju in VPN.
 • Terminalska oprema so naprave, ki uporabniku omogočajo komuniciranje v omrežju Alstar in so namenjene za priključitev na izvajalčevo omrežje.
 • Navidezna hišna centrala ali NHC je spletni vmesnik za dodajanje, odstranjevanje in administriranje priključkov, ki jih izvaja naročnik.
 • Cenik označuje cenik telefonskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu omrežja Alstar, informacijskih storitev, najema/odkupa opreme, priključkov na NHC, klicnih številk (prenosa in mesečnega najema ter drugih stroškov, vezanih na druge operaterje) ter gostovanja domen in aplikacij.

Priključnina vključuje priklop terminalne opreme na obstoječ internetni priključek na lokaciji naročnikovega priključka. Vanjo so všteti:

 • prihod tehnika na lokacijo naročnikovega priključka,
 • material za napeljavo (kabel, konektorji, 1 m priključne vrvice, pritrdilni material, priključna vrvica utp),
 • konfiguracija pripadajoče aktivne opreme VoIP,
 • priključitev telefona z aktivno stikalno opremo,
 • priključitev brezžičnega usmerjevalnika,
 • preizkus delovanja storitve.
 • Druga dodatna dela se obračunajo po veljavnem ceniku.

ZEKom je oznaka za Zakon o elektronskih komunikacijah.

AKOS – Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je urejevalen organ na področju elektronskih komunikacij in pošte.

4. člen

Storitve Alstar so predvsem storitve fiksne telefonije ter druge informacijske in komunikacijske storitve:

 • javno dostopne telefonske storitve in videotelefonija,
 • navidezna zasebna omrežja,
 • dostop do interneta,
 • gostovanje aplikacij in strežnikov,
 • registracija in gostovanje domen,
 • vzdrževanje poštnega predala,
 • oddajanje v najem in vzdrževanje opreme v lasti operaterja v skladu s temi splošnimi pogoji,
 • vzdrževanje delovanja storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ter
 • druge komunikacijske, informacijske in multimedijske storitve.

Izvajalec opravlja tudi dodatne storitve, kot so:

 • dobava in prodaja standardne programske opreme,
 • dobava in prodaja licenc lastne programske opreme,
 • implementacijske storitve (nastavitev, uvoz podatkov, namestitev, pomoč pri zagonu),
 • uvajanje in izobraževanje uporabnikov,
 • izdelava individualnih programov in nadgrajevanje standardne programske opreme,
 • telefonsko svetovanje,
 • druge storitve v okviru IT- in poslovnega svetovanja.

Izvajalec lahko zaradi vključevanja novih storitev in/ali opuščanja oziroma spreminjanja starih spremeni njihov nabor. O spremembah bo izvajalec naročnike obveščal na svojem spletnem naslovu in z drugimi komunikacijskimi sredstvi. Storitve so na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, vse dni v letu.

II. PODJETJE IN SEDEŽ OPERATERJA STORITEV

5. člen

Uradni naziv operaterja storitev je Alstar, združene komunikacije, d. o. o., skrajšano ime podjetja pa je Alstar, d. o. o. Operater storitev ima sedež v Trzinu, njegov poslovni naslov je Špruha 17, 1236 Trzin. Družba je registrirana dne 1. 8. 2011 pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 2011/29495.

III. POGOJI, POSTOPKI IN ROKI ZA PRIKLJUČITEV V OMREŽJE IN UPORABO STORITEV ALSTAR

1. POGOJI ZA SKLENITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

6. člen

Izvajalec se zavezuje k sklenitvi naročniškega razmerja z vsako polnoletno fizično ali pravno osebo, ki razpolaga z ustreznimi tehničnimi možnostmi in če ne obstajajo drugi pravni, komercialni ali finančni zadržki na izvajalčevi strani. Naročnik mora za sklenitev naročniškega razmerja predložiti v celoti in pravilno izpolnjeno naročniško pogodbo in potrebne priloge. Če v pogodbi niso navedeni vsi podatki, ki so nujni za sklenitev naročniškega razmerja, jo izvajalec vrne naročniku v dopolnitev.

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo potrdita naročnik in izvajalec. Če se naročniška pogodba sklepa po pošti, se šteje, da je pogodba sklenjena z dnem, ko izvajalec od naročnika prejme pravilno izpolnjen in podpisan izvod pogodbe.

7. člen

Naročnik lahko po sklenitvi naročniške pogodbe pri izvajalcu oz. njegovem delavcu na terenu naroči dodatno opremo oz. zamenjavo opreme ter zahteva tudi spremembo števila in vrst priključkov. Svoje naročilo poda na obrazcu, ki mu ga predloži Alstarjev izvajalec na terenu. Naročilo naročnika zavezuje s podpisom na obrazcu.

Naročnik mora pred sklenitvijo naročniškega razmerja posredovati podatke, zahtevane v naročniški pogodbi. Podatki, ki jih naročnik navaja v naročniški pogodbi, morajo biti točni in popolni. Za posredovanje napačnih in nepopolnih podatkov je naročnik materialno odgovoren. V primeru, da se naročniška pogodba sklepa po pošti, mora naročnik poslati pravilno izpolnjen in podpisan izvod pogodbe.

2. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

8. člen

Izvajalec bo podatke v zvezi z naročniškim razmerjem zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s prepisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Uporabljal jih bo le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev naročniške pogodbe, zaračunavanje storitev ter za potrebe izvajalčevih analiz opravljenih storitev. Za obračun in plačila, povezana z medomrežnim povezovanjem, bo izvajalec obdeloval in hranil tudi podatke o obsegu telefonskega prometa in trajanju posameznih telefonskih pogovorov do prvega mesečnega obračuna storitev naročniku.

9. člen

Pridobljeni osebni podatki se varujejo kot izvajalčeva poslovna skrivnost in se uporabljajo le za nemoteno izvajanje naročniškega razmerja, za tržne analize, namenjene izboljšanju izvajalčevih storitev, in za obveščanje o novostih v izvajalčevi ponudbi. Izvajalec podatke o naročnikih zbira na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah in naročniške pogodbe. Ti podatki vključujejo ime in priimek za fizične ter podatke o podjetju za pravne osebe, stalno bivališče naročnika, naslov priključka, telefonsko številko, davčno oziroma identifikacijsko številko za DDV, informacije o bančnih transakcijskih računih, prek katerih naročnik posluje, ter druge informacije in podatke, navedene v naročniški pogodbi, ki so potrebni za sklenitev naročniškega razmerja in zagotavljanje storitev.

Podatke iz prvega odstavka tega člena bo izvajalec ob prenehanju naročniškega razmerja hranil še eno leto od dne, ko je bil naročniku izstavljen obračun za opravljene storitve, če je v tem času izdana odredba pristojnega organa za hranjenje in posredovanje teh podatkov, pa še toliko časa, kot je določeno v odredbi pristojnega organa.

10. člen

Naročnik se strinja, da lahko izvajalec zbrane podatke uporablja za neposredno trženje, če na naročniški pogodbi ni navedeno drugače. Naročnik oz. uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek servisnih spletnih strani) zahteva, da izvajalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja. Izvajalec bo v primeru takšne pisne zahteve najkasneje v 15 dneh preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja. Naročnik bo o navedeni preprečitvi obveščen v roku nadaljnjih petih (5) dni prek servisnih spletnih strani, po telefonu ali pisno.

11. člen

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta, da v času trajanja te pogodbe ali po njenem prenehanju podatkov o vsebini njunih pogodbenih dogovorov in nobene interne informacije ali podatka o nasprotni pogodbeni stranki, s katerimi bi bili seznanjeni na podlagi sodelovanja, ne bosta posredovali tretjim osebam.

12. člen

Ne glede na odločbo prejšnjega člena smeta stranki med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko in predmet sodelovanja (rešitev), prav tako pa smeta na svojem spletnem mestu in v publikacijah objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je izvajalec zagotovil za naročnika.

13. člen

Podatki o prometu, ki se nanašajo na naročnike in uporabnike ter jih je operater obdelal in shranil, bodo izbrisani ali spremenjeni tako, da jih ne bo mogoče povezati z določeno ali določljivo osebo, takoj ko ne bodo več potrebni za prenos sporočil, razen če spadajo v kategorijo podatkov iz člena 107b ZEKom (vrste podatkov, ki jih je operater dolžan hraniti), ki se hranijo v skladu s četrtim in petim odstavkom člena 107a tega zakona.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Alstar do popolnega plačila storitve, vendar najdlje do preteka zastaralnega roka, hrani in obdeluje podatke o prometu, ki jih potrebuje za obračun in plačila v zvezi z medomrežnim povezovanjem, in sicer gre za naziv naročnika oz. uporabnika, naslov, davčno številko in podatke o obsegu izkoriščenih storitev.
Izvajalec bo vse naročnikove podatke obdeloval skladno z zahtevami zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOp).

14. člen

Kadar izvajalec v storitev, ki jo zagotavlja stranki, vključi svoje obstoječe avtorsko delo (npr. programsko kodo, fotografijo, sliko, film, besedilo, logotip ipd.) ali kadar tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah stranke, se na stranko prenesejo le tiste materialne avtorske pravice do takega avtorskega dela, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, da lahko stranka storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom. Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela, jih predelovati ali prirejati in prenašati pravice do teh del na tretje osebe. Prav tako stranka nima pravice do izvorne kode programov, ki so del storitve.

3. VZDRŽEVALNA DELA NA IZVAJALČEVEM OMREŽJU

15. člen

Za vzpostavitev naročenih telefonskih storitev mora naročnik zagotoviti aktiven IP-priključek poljubnega ponudnika s širokopasovnim dostopom do interneta in pri tem upoštevati minimalna tehnična priporočila operaterja, in sicer:
 • dovolj široka prepustnost internetnega priključka (ustreznost prepustnosti je odvisna od obsega storitev, ki jih naroči/želi naročnik)
 • aktiven QoS (Quality of Service – sistem dodeljevanja prednosti določenemu protokolu)

Izvajalec bo naročnika o vklopu obvestil po e-pošti, telefonu, na servisnih straneh ali z drugim zanesljivim načinom komunikacije takoj po opravljenem priklopu. Izvajalec ima pravico naročniku zaračunati storitve z dnem vklopa, ne glede na to, kdaj je naročnik aktiviral oz. dejansko začel uporabljati priklopljeno storitev.

Izvajalec naročniku zagotavlja najvišjo možno vrsto in kakovost telefonskih storitev, pri čemer upošteva parametre javnega interneta ter tehnične omejitve.

Če prek naročnikovega internetnega priključka ni mogoče zagotavljati storitev, ki jih naročnik naroči, lahko izvajalec na pisno zahtevo naročnika prekine naročniško razmerje z Alstarjem ali na naročnikovo željo pošlje povpraševanje in uredi internetni dostop pri drugem ponudniku internetnih storitev. Priklop na izvajalčevo omrežje je možen s poljubno napravo, ki podpira VoIP-protokole (SIP, IAX, IAX2). Te naprave so telefonski aparati VoIP, pametni mobilni telefoni, osebni ali prenosni računalniki ter tablične naprave (iPad itd.) in PBX-sistemi.

16. člen

Naročnik po e-pošti ali drugi zanesljivi poti prejme potrebne podatke za priklop na omrežje izvajalca: uporabniško ime in geslo ter internetni naslov (URL) za priklop naprave, administracijo in nadzor priključkov prek spletnega vmesnika. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebiten vdor v naročnikov elektronski poštni predal in s tem povezano zlorabo naročnikovega uporabniškega imena in gesla. Ne glede na navedeno bo izvajalec naročnika obvestil o vsaki nenavadni ali povečani porabi, ki jo pri naročniku opazi v okviru lastnega internega spremljanja storitev.

17. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo opravil priključitev in aktiviranje z naročniško pogodbo dogovorjenih storitev najkasneje v roku 30 (trideset) dni po podpisu naročniške pogodbe ob predpostavki, da je naročnik zagotovil tehnične pogoje za priklop. V primeru ovir, ki onemogočajo vključitev v dogovorjenem roku, je izvajalec dolžan naročniku sporočiti razlog za zamudo.

O vzdrževanju programske opreme in obsegu storitev, ki jih mora v zvezi s tem opraviti izvajalec, se bo sklenila posebna pogodba o vzdrževanju programske opreme.

18. člen

Izvajalec bo naročniku v času trajanja naročniške pogodbe zagotavljal vmesnik NHC za naslednje storitve:

 • Telefonski priključek »združene komunikacije«:
  • govorna in videokomunikacija,
  • faksiranje prek e-pošte ali spletnega vmesnika,
  • Instant Messaging (IM) – protokol jabber,
  • interna konferenca,
  • glasovna pošta,
  • klic na čakanju,
  • prevezava klica,
  • funkcija Ne moti,
  • telefonski imenik (povezava v interne imenike podjetja – LDAP),
  • parkiranje klica,
  • snemanje klica.
 • Čakalna vrsta
 • Samodejni odzivnik (IVR)
 • Center za glasovno pošto
 • Konferenca
 • Povratni klic
 • Klicna kartica
 • Intercom
 • Center za čakalne vrste
 • SIP trunking

19. člen

Izvajalec ponuja telefonske storitve na fiksni lokaciji naročnika, ki zajemajo:

 • odhodne in dohodne klice znotraj omrežja Alstar,
 • odhodne in dohodne klice v omrežja domačih in tujih operaterjev,
 • odhodne in dohodne klice v omrežja mobilnih operaterjev,
 • brezplačen dostop do enotne evropske telefonske številke klic v sili 112 in številke policije 113,
 • brezplačen dostop do klica v sili za invalidne uporabnike z uporabo govornih in znakovnih jezikov ter drugih oblik negovorjenih jezikov,
 • brezplačno funkcijo preproste preprečitve prikaza identitete priključka, s katerega kliče,
 • tonsko izbiranje v primeru analogne priključne točke,
 • vse funkcionalnosti NHC.

20. člen

Prikaz identitete kličočega (CLIP) klicanemu uporabniku omogoča izpis telefonske številke kličočega na zaslonu njegovega telefonskega aparata, če klicateljevo omrežje to omogoča in če klicatelj nima vklopljene funkcije CLIR. Omejevanje identifikacije kličočega (CLIR) je storitev, ki kličočemu uporabniku omogoča, da vedno omeji prikaz svoje telefonske številke na zaslonu klicanega uporabnika. Operater zagotavlja prikaz identitete kličočega priključka, naročnik pa ima možnost, da brezplačno in v skladu z operaterjevimi navodili prepreči prikaz identitete priključka, s katerega kliče.

21. člen

Izvajalec je dolžan:

 • zagotavljati najvišjo možno kakovost storitev ob upoštevanju fizičnih omejitev linije ter zunanjih vplivov,
 • glede na razpoložljivo tehnologijo in dejanske možnosti preprečiti izgubo, spremembo ali dostop nepooblaščenih oseb do podatkov v svojem omrežju,
 • objavljati cene svojih storitev in njihove spremembe na predpisan način, in sicer na spletni strani, tako da se ima naročnik možnost seznaniti z njihovo vsebino,
 • odpraviti napake v najkrajšem možnem času, začeti pa mora na dan prijave motnje,
 • na zahtevo naročnika in na njegove stroške izvesti vključitev terminalske in programske opreme, ki mora ustrezati pogojem, opredeljenim v teh splošnih pogojih.

22. člen

Izvajalec je upravičen:

 • zaračunavati mesečno naročnino za opravljeni promet in vse druge storitve po veljavnem ceniku,
 • po predhodnem opozorilu od naročnika zahtevati takojšen umik informacij, servisov in storitev ali omejiti dostop do njih, če so v nasprotju s prisilnimi predpisi ali dobrimi poslovnimi navadami,
 • po predhodnem opozorilu v primeru zaznane možnosti zlorabe začasno preprečiti dostop do nekaterih ali vseh storitev,
 • po predhodnem opozorilu preprečiti dostop do nekaterih ali vseh storitev, če naročnik moti funkcionalnost omrežja,
 • brez predhodnega obvestila izključiti naročnikov priključek, če kršitve naročniške pogodbe, ki jih izvaja naročnik, pomenijo takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje oziroma povzročajo resne gospodarske ali operativne težave, in opraviti začasen ali trajni izklop naročnikovega priključka skladno z določbami teh splošnih pogojev,
 • naročnikove podatke brezplačno objaviti v imeniku in jih posredovati tretjim osebam zaradi sestave in tiska imenikov, če naročnik pisno ne prekliče soglasja,
 • prekiniti dobavo storitev oziroma odpovedati pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi in veljavnimi splošnimi pogoji.

23. člen

Izvajalec ni odgovoren:

 • za prekinitve in napake, če so posledica višje sile ali dogodkov, ki jih operater ni mogel preprečiti, se jim izogniti ali jih odvrniti,
 • za prekinitve in napake oziroma delni ali popolni izpad omrežja, če je ta posledica nujnih vzdrževalnih del, naključja ali dogodkov, na katere ne more vplivati,
 • za škodo in nepravilnosti, nastale zaradi nepravilne ali neustrezne uporabe komunikacijske opreme ali ravnanja naročnika,
 • za napake, motnje in prekinitve v delovanju storitev, ki izvirajo iz tehnično neustrezne hišne napeljave, fizičnih omejitev linije ter kakršnihkoli zunanjih vplivov,
 • za vsebino in obliko informacij, ki jih naročnik posreduje tretji osebi, niti za vsebino in obliko informacij, ki jih tretja oseba posreduje naročniku,
 • za zagotovitev zaščite in zasebnosti podatkov, prenesenih prek interneta,
 • za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na operaterjevih strežnikih,
 • za vdore v naročnikovo strojno in programsko opremo (npr. trojanski konji, programi za samodejno klicanje, parazitni programi, nepooblaščena uporaba naročnikovega brezžičnega omrežja) ter morebitne zlorabe storitev operaterja, ki so posledica nezadostne varnostne zaščite s strani naročnika (npr. neposodabljanje operacijskega sistema, nenamestitev požarnega zidu in protivirusnega programa, odpiranje brezžičnih omrežij itd.),
 • za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe, nepravilnega delovanja storitev ali prekinitev v delovanju,
 • za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oz. odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov, potrebnih za uporabo storitev, razen če je krivda za odtujitev na strani operaterja.

4. OBVEŠČANJE IN INFORMACIJE

24. člen

Izvajalec na svojih spletnih straneh zagotavlja informacije o:

 • možnostih, vrstah in načinih uporabe storitev,
 • dodanih novih ali spremenjenih obstoječih storitvah,
 • cenah storitev in morebitnih popustih,
 • cenah dodatnih storitev,
 • vseh podatkih, potrebnih za sklenitev naročniškega razmerja, in tehničnih parametrih potrebne terminalske opreme,
 • cenah vzdrževanja,
 • spremembah pogodbenih pogojev.

Pri določanju cen fiksne telefonije je izvajalec vezan na ponudbo drugih operaterjev, zaradi česar si pridržuje pravico do sprememb cen, ki začnejo veljati takoj, ko so objavljene na spletni strani. Naročnik mora redno spremljati objave na spletni strani in stroške, ki bi nastali zaradi opustitve te dolžnosti, krije sam.

Izvajalec lahko za potrebe izvrševanja te pogodbe in v zvezi z drugimi vprašanji komunicira z naročnikom storitev prek SMS-sporočil, navadne in elektronske pošte ali na drug zanesljiv način. V primeru, da se naročnik ob sklenitvi naročniške pogodbe ni strinjal s komunikacijo prek elektronskega poštnega predala, ima izvajalec pravico, da mu zaračuna dejanske stroške komuniciranja v drugih oblikah.

V primeru načrtovane prekinitve zagotavljanja storitev, daljše od 2 (dveh) ur, bo izvajalec naročnika o tem obvestil najmanj 7 (sedem) dni prej na svojem spletnem naslovu ali po elektronski pošti.

25. člen

Naročnik lahko prek servisnih spletnih strani ali pisno zahteva uvedbo komunikacije izključno po elektronski pošti. V tem primeru bo izvajalec naročniku vsa obvestila pošiljal samo na elektronski naslov, ki ga je naročnik navedel v sklenjeni naročniški pogodbi, ali na drug naslov, če bo naročnik tako zahteval. Naročnik z izvajalcem komunicira pisno, na vsako pisno vlogo pa se mora tudi podpisati, sicer se mu jo vrne v dopolnitev.

26. člen

Obe pogodbeni stranki morata druga drugo nemudoma obvestiti o kakršnihkoli okoliščinah, ki bistveno ovirajo napredovanje projekta, ne glede na to, ali se take okoliščine pojavijo v vsakokrat lastni sferi odgovornosti ali sferi odgovornosti druge pogodbene stranke oziroma tretjih oseb.

5. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

27. člen

Kadar naročnik ne razpolaga s komunikacijsko opremo, ki je potrebna za uporabljanje naročenih storitev, se izvajalec in naročnik z naročniško pogodbo ali posebnim dogovorom sporazumeta o pogojih najema komunikacijske opreme, predvsem o trajanju najema in ceni mesečnega najema opreme.

Naročnik se zavezuje, da bo komunikacijsko opremo uporabljal in z njo nasploh ravnal kot dober gospodar ter da bo po predhodni najavi Alstarjevemu serviserju omogočil dostop do opreme.

Naročnik je dolžan poravnati škodo na opremi, ki nastane:

 • po njegovi krivdi ali
 • zaradi višje sile, naročnik pa ne ravna dovolj previdno (ob nevarnosti udara strele ne izključi opreme iz elektrike; pred grozečo naravno nevarnostjo ne zavaruje opreme ipd.)

Če bi naročnik opremo, ki jo je prevzel v uporabo za sprejem storitev po tej pogodbi in je v lasti izvajalca, poškodoval, uničil ali neupravičeno odsvojil, se zavezuje, da bo izvajalcu na podlagi izstavljenega računa povrnil celotno vrednost takšne opreme.

28. člen

Izvajalec zagotavlja dogovorjeno kakovost svojih storitev pod pogojem, da naročnik uporablja komunikacijsko opremo, ki jo je priskrbel izvajalec. Naročnik se strinja, da izvajalec spremeni naročnikove nastavitve ali druge parametre na opremi v izvajalčevi lasti na uporabnikovi lokaciji, vendar izključno zaradi zagotavljanja višje kakovosti storitev in nemotenega delovanja omrežja.

29. člen

Če naročnik brez utemeljenega razloga od pogodbe odstopi pred priključitvijo, mora izvajalcu povrniti pavšalni znesek 50,00 € kot nadomestilo za do tedaj opravljeno delo.

30. člen

Naročnik se obvezuje, da bo pred priključitvijo na izvajalčevo omrežje predložil popolne in verodostojne osebne podatke za vpis v izvajalčevo evidenco naročniških razmerij.

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu nemudoma, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni po nastali spremembi, pisno sporočil vsako spremembo prebivališča, spremembo v zvezi z računi, prek katerih posluje, statusno spremembo in spremembo drugih podatkov ter pogojev, ki so vplivali na sklenitev naročniškega razmerja. Izvajalec lahko v tem primeru zahteva ponovno izpolnitev naročniškega obrazca ali sklenitev novega naročniškega razmerja. Vse finančne in druge posledice, ki bi nastale zaradi nepravočasnega sporočanja sprememb, bremenijo naročnika. Če naročnik spremembe podatkov ne sporoči oz. ne privoli v sklenitev nove naročniške pogodbe, lahko izvajalec naročniško pogodbo odpove brez odpovednega roka. Izvajalec spremembe evidentira od dneva prejema pisnega obvestila in jih upošteva v obračunu za naslednji mesec.

Naročnik razume in se strinja, da se mora pred namestitvijo ali uporabo katerekoli storitve, naprave, povezovalnega kabla ali aplikacije (npr. daljinski varnostni ali nadzorni sistem), ki ni izrecno namenjena uporabi s terminalsko opremo, ki jo je za izvajanje storitev priskrbel izvajalec ali njegov pogodbeni partner, o možnosti uporabe takih storitev/opreme posvetovati s proizvajalci opreme/ponudniki takih storitev in izvajalcem. Izvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe opreme ali naprav, ki niso skladne z veljavnimi standardi ali niso namenjene uporabi v povezavi s storitvami, ki jih zagotavlja izvajalec, oz. jih izvajalec predhodno ne potrdi kot ustrezne za uporabo. Prav tako izvajalec v tem primeru ni odgovoren za morebitno slabše delovanje ali nedelovanje storitev, ki jih zagotavlja sam.

31. člen

Naročnik se obvezuje, da bo po priključitvi:

 • pravočasno poravnal svoje obveznosti do izvajalca po izdanih računih,
 • tekoče spremljal svojo porabo na servisnih straneh in obvestila, poslana prek elektronske pošte oziroma objavljena na spletnih straneh,
 • skrbel za ustrezen izbor, zaščito in uporabo dostopnih gesel,
 • tretjim osebam preprečil nedopustne posege prek omrežnega priključka v omrežje,
 • ravnal previdno in se vzdržal posegov v omrežje, ki bi lahko povzročili nepravilno delovanje omrežja ali okrnili njegovo integriteto,
 • skrbel za nadzor in varnost terminalske in komunikacijske opreme v svojih prostorih,
 • z opremo, ki je v lasti izvajalca, ravnal kot dober gospodar,
 • prijavil napako v delovanju storitev na tel. številko 08 228 0000 ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Ob odklopu naročnika iz izvajalčevega omrežja je naročnik dolžan poravnati vse odprte zapadle obveznosti iz naslova naročniške pogodbe do dneva odklopa in tudi stroške predčasne prekinitve pogodbe, če je bilo pogodbeno razmerje sklenjeno za določeno minimalno obdobje veljavnosti.

32. člen

Izdelava organizacijskih konceptov in programov se izvede glede na vrsto in obseg zavezujočih informacij, dokumentacije ter pripomočkov, ki jih je naročnik v celoti prepustil v uporabo izvajalcu. Sem spadajo tudi testni podatki, ki ustrezajo praksi, in možnosti za testiranje, ki jih v zadostnem obsegu, pravočasno in na lastne stroške zagotovi naročnik.

Glede na prvi odstavek se naročnik zavezuje, da bo ob terminih, ki jih določita projektni vodji, na lokacijah naročnika zagotovil ustrezno kvalificirane (so)delavce, naprave, prostore in testne podatke. Naročnik svoje sodelovanje opravi na lastne stroške in mora sodelovati pri sestavljanju funkcionalne specifikacije. Naročnik izvajalcu omogoči internetni dostop do dobavljene programske opreme, če je to potrebno za izvajanje naročila. Poleg tega sme naročnik sam, tj. ob pomoči svojih (so)delavcev, opraviti dele storitev, ki jih ponuja izvajalec.

6. TRAJANJE NAROČNIŠKE POGODBE (ROKI IN PRAVICE)

33. člen

Naročniška pogodba je sklenjena:

 • za nedoločen čas
 • za nedoločen čas z vezavo za 12/24/36 mesecev

Naročnik ali izvajalec lahko naročniško razmerje prekineta:

 • sporazumno
 • s pisno odpovedjo, ki začne veljati ob izteku meseca, v katerem je podana, če je podana več kot 10 dni pred koncem meseca, oz. ob izteku naslednjega meseca, če je podana manj kot 10 dni pred koncem tekočega meseca

34. člen

Izvajalec si prizadeva, da se pri izvajanju projektnih nalog, kolikor je le mogoče, drži dogovorjenih rokov izpolnitve. Postavljeni roki izpolnitve se lahko spoštujejo le, če naročnik v celoti opravi vsa potrebna dela, izroči dokumentacijo, potrjuje prejete funkcionalne specifikacije in izpolnjuje svojo dolžnost sodelovanja. Vsaka od pogodbenih strank sme zaradi nepredvidljivih, nepričakovanih dogodkov, npr. višje sile, sporov z delavci, naravnih nesreč in izpadov/zamude dobaviteljev strank, na novo določiti roke.

35. člen

Naročnik v času trajanja vezave ne more odpovedati naročniškega razmerja. Če naročnik pogodbo kljub temu odpove pred iztekom dobe vezave, se strinja, da mu izvajalec na zadnjem mesečnem računu zaračuna pavšalno odškodnino zaradi predčasne prekinitve naročniškega razmerja v višini naročnine za vse mesece do izteka pogodbene vezave. Naročnik in izvajalec lahko s posebnim dogovorom določita drugačne pogoje za prekinitev naročniškega razmerja.

Odstop od naročniške pogodbe se poda pisno in začne učinkovati šele z dnem plačila pogodbene kazni, sicer je odstop neveljaven. Če izvajalcu z odstopom od pogodbe nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Naročnik mora v primeru prenehanja naročniškega razmerja izvajalcu poravnati vse obveznosti, nastale do dneva prenehanja naročniškega razmerja. Vse finančne posledice, nastale zaradi nepravočasnega javljanja sprememb, bremenijo naročnika.

Naročnik je ob prenehanju naročniške pogodbe izvajalcu dolžan vrniti celotno opremo, ki jo je prevzel v najem ob sklenitvi naročniške pogodbe. Če naročnik predmetne opreme v 15 dneh od prenehanja veljavnosti naročniške pogodbe ne bi vrnil izvajalcu, se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu na podlagi izdanega računa povrnil celotno vrednost nevrnjene opreme.

36. člen

Izvajalec ima pravico začasno ustaviti izvrševanje storitev, ki jih mora skladno z naročniško pogodbo in temi splošnimi pogoji zagotavljati naročniku, če slednji ne plača svojih zapadlih obveznosti.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora naročnika predhodno pisno obvestiti o nameravani prekinitvi izvrševanja svojih storitev ter mu določiti rok osem (8) dni za odpravo kršitev. Če naročnik v navedenem roku ne odpravi kršitev, ima izvajalec pravico kadarkoli po tem roku (in ne nujno nemudoma po preteku osmih dni od opozorila) začasno izključiti naročnikov priključek. Z istim obvestilom izvajalec naročnika obvesti tudi o posledicah, ki nastanejo, če naročnik niti po tridesetih (30) dneh od dneva začasne izključitve ne odpravi kršitev. V tem primeru lahko izvajalec kadarkoli po poteku tega roka (in ne nujno nemudoma po preteku tridesetih dni od opozorila) opravi trajno izključitev priključka, s čimer naročniška pogodba preneha.

Naročnik mora ob plačilu zapadlih terjatev po opominu po pošti, naslovljeni na Računovodsko službo, po faksu na št. 08 228 0005 ali po elektronski pošti na izvajalcu poslati potrdilo o plačilu. Izvajalec bo ponovni vklop svojih storitev opravil v najkrajšem možnem času. Naročnik ni upravičen niti do dobropisa niti do odškodnine za čas, ki bo pretekel od prejema potrdila o plačilu do ponovnega vklopa.

37. člen

V primeru menjave operaterja bo izvajalec v naročnikovem imenu odjavil le storitve, za katerih odjavo ga je naročnik pisno pooblastil. Izvajalec je dolžan odjavo izvesti najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po priklopu svojih storitev. Izvajalec ni odgovoren za neizvršeno ali nepravočasno odjavo storitev, ki je posledica nepravilno ali nepopolno izpolnjenega pooblastila za odjavo, ali za napake, ki jih je povzročil prejšnji operater.

38. člen

Za vse primere prenosa naročniškega razmerja na novo pravno ali fizično osebo (novega naročnika) je naročnik o tem dolžan pisno obvestiti izvajalca, ta pa mu v podpis pošlje ustrezen aneks. Naročnik mora zagotoviti, da aneks podpiše tudi prevzemnik. Če aneks ni pravilno in v celoti izpolnjen, naročniško razmerje ni preneseno, niti ni prekinjeno, vse obveznosti in pravice iz njega pa še vedno izvršuje in je zanje odgovoren naročnik, ki je razmerje želel prenesti.

Naročnik mora o svoji prekinitvi naročniške pogodbe pisno obvestiti tudi uporabnika v uporabniškem naročniškem razmerju.

7. PRENOS TELEFONSKIH ŠTEVILK

39. člen

Izvajalec naročniku omogoča ohranitev svoje številke ali številke pri zamenjavi izvajalca v naslednjih primerih: pri geografskih številkah na točno določeni lokaciji, pri negeografskih številkah pa na vsaki lokaciji. Prav tako lahko naročnik telefonsko številko izvajalca prenese na drugega operaterja, pri čemer mu izvajalec prenos telefonske številke zaračuna skladno z veljavnim cenikom.

Prenos naročnikove obstoječe telefonske številke v izvajalčevo omrežje se izvrši na podlagi izpolnjene zahteve za prenos telefonske številke. Telefonska številka, ki jo želi naročnik prenesti v izvajalčevo omrežje, mora biti aktivna oz. ne sme biti izklopljena ali začasno izključena iz omrežja in ne sme biti predmet že sproženega drugega postopka prenosa. Naročniki storitev so dolžni zahtevi za prenos telefonske številke priložiti vso predvideno dokumentacijo, ki je opredeljena na obrazcu zahteve za prenos.

8. PLAČEVANJE STORITEV

40. člen

Izvajalec svojim naročnikom za uporabo storitev izdaja mesečne račune. Za predplačniška razmerja izvajalec ne izdaja mesečnih računov, temveč potrdila o plačilu.

Cene storitev so določene v ceniku. Informacije o cenah in storitvah so dostopne na izvajalčevem sedežu, na telefonski številki 08 228 0000 in spletnih straneh.

Naročnina se obračuna in plača za preteklo obračunsko obdobje. Če z naročniško pogodbo ni dogovorjeno drugače, se storitve obračunavajo mesečno. Naročnina se obračuna od vklopa do zadnjega dne obračunskega obdobja. Izvajalec lahko naročnino zaračuna tudi za čas, ko je naročnik začasno izklopljen.

41. člen

Naročnik se obvezuje, da bo redno in pravočasno plačeval mesečne in drugače obračunane zneske plačil za storitve po tej pogodbi. Rok za pravočasno plačilo storitev je petnajst (15) dni po izstavitvi oz. je naveden na izvajalčevih računih za opravljene storitve.

Naročnik je izvajalcu dolžan poravnati tudi stroške opomina.

Če bo naročnik med obračunskim obdobjem bistveno presegel povprečno mesečno porabo in če bo obstajal sum, da je prišlo do zlorabe, bo izvajalec o tem obvestil naročnika.

Naročnik ima v primeru svojega nestrinjanja s količino in vrsto storitev, ki so mu zaračunane, možnost, da v petnajstih (15) dneh od prejema računa pošlje pisni ugovor s pojasnilom na izvajalčev sedež. Če naročnik ugovora ne vloži v danem roku za ugovor zoper izdani račun, pravica do ugovora preneha.

42. člen

Osnovne in druge (dodatne) storitve se obračunajo za preteklo obračunsko obdobje. Izvajalec bo račun izstavljal zbirno po skupinah storitev.

Izvajalec je naročniku ali predplačniku dolžan zagotoviti razčlenjeno poročilo o porabi storitev na servisnih straneh in .

Za javno dostopne telefonske storitve izvajalec zagotavlja brezplačno poročilo po osnovni stopnji razčlenjenosti, ki vsebuje najmanj podatke o:

 • obračunskem obdobju,
 • strošku morebitne priključnine,
 • vrsti in znesku vseh morebitnih drugih enkratnih plačil v obračunskem obdobju, za katerega se izdaja račun,
 • naročnini,
 • vrsti in znesku vseh morebitnih drugih mesečnih plačil,
 • številu klicev, trajanju teh klicev, številu obračunskih enot in znesku, ločeno za:
  • notranje klice,
  • mednarodne klice,
  • klice v mobilna javna komunikacijska omrežja,
  • klice premijskih storitev,
  • prenos podatkov.
 • vrsti in znesku za morebitne druge opravljene storitve,
 • skupnem znesku računa.

Ker je operaterjeva dolžnost, da prometne podatke, ki se nanašajo na naročnika, redno briše, lahko naročnik zahteva izpisek klicev zgolj za obdobje, v katerem je operater na podlagi zakona upravičen do hrambe tovrstnih podatkov.

Če naročnik v 15 dneh po zaključku obračunskega obdobja (koledarski mesec) ne prejme računa, mora o tem nemudoma pisno obvestiti izvajalca, sicer se šteje, da je račun prejel 15. dan v mesecu za pretekli mesec.

43. člen

Licenco za programsko opremo izvajalec zaračuna v skladu s ponudbo, za storitve pa bo račun izdal enkrat na mesec. Pri naročilih, ki obsegajo več enot oz. programskih modulov, sme izvajalec opraviti delne dobave oz. izstaviti delne račune. Če ni posebej dogovorjeno, je treba račune, ki jih izstavi izvajalec, vključno z davkom na dodano vrednost, vendar brez kakršnegakoli odbitka ali odštevanja stroškov, plačati najkasneje v osmih (8) dneh od prejema računa. Za delne račune analogno veljajo plačilni pogoji, ki so določeni za skupno naročilo. Spoštovanje dogovorjenih plačilnih rokov predstavlja bistven pogoj za to, da izvajalec izvede dobave oz. izpolni pogodbe.

Zaradi neupoštevanja dogovorjenih plačil sme izvajalec v roku enega tedna po pisnem opozorilu ustaviti tekoča dela in odstopiti od pogodbe. Naročnik mora nositi vse stroške, ki so povezani s tem, in izpad dobička. Za primer, da naročnik s plačilom zamudi, se soglasno določijo pogodbene zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Če naročnik plačilnih pogojev ne spoštuje ali so izvajalcu znane okoliščine, ki so po njegovem mnenju primerne, da zmanjšajo kreditno sposobnost naročnika, sme izvajalec zahtevati vnaprejšnje plačilo za še neizpolnjene dobave. Plačila se izpolnijo le z neposrednim plačilom izvajalcu. Če je do naročnika odprtih več terjatev, se plačila naročnika poračunajo z vsakokrat najstarejšo terjatvijo. Na blagu, izdelkih in dokumentaciji, namenjeni naročniku kot uporabniku, si izvajalec pridržuje lastninsko pravico do popolnega plačila.

Cene, ki so v ponudbah navedene za module standardne programske opreme, zavezujejo do datuma »veljavno do«. Morebitna zvišanja cene s strani proizvajalca programske opreme, do katerih pride po navedenem datumu, se obračunajo dalje naročniku. Na naročnikovo zahtevo bo izvajalec predložil ustrezne dokumente (obvestilo proizvajalca, aktualni cenik).

Vse cene so izražene v EUR brez DDV, če ni navedeno drugače, in veljajo le za posamično predmetno naročilo. Stroški nosilcev programov in morebitne pristojbine v zvezi s pogodbo se obračunajo posebej.

44. člen

Cene storitev so navedene v ceniku, ki je priložen k tem Splošnim pogojem ter objavljen na spletnih straneh in na sedežu izvajalca. O spremembah cen izvajalec naročnike obvešča pisno in/ali z objavo na spletnih straneh.

45. člen

Potni stroški, dnevnice in stroški prenočitve se naročniku zaračunavajo posebej. Točna ureditev je določena v pogodbi, sicer pa veljajo običajni normativi v skladu s slovensko poslovno prakso. Čas, porabljen na poti, se obračuna po ceniku.

9. REKLAMACIJE STORITEV

46. člen

Vsak naročnik ali končni uporabnik ima – po postopku, kot je opredeljen v nadaljevanju – pravico do ugovora zoper izvedbo storitev oz. odločitev ali ravnanje izvajalca.
Zaradi varstva osebnih podatkov se odgovor na ugovor, ki ga vloži končni uporabnik, pošlje neposredno naročniku.

Morebitna naročnikova reklamacija ne zadrži plačila računov za storitve v nespornem delu. Če naročnik v primeru upravičene reklamacije, ki je posledica nepravilnosti ali pomanjkljivosti na strani izvajalca, storitev ni mogel uporabljati neprekinjeno več kot oseminštirideset (48) ur v posameznem tekočem mesecu, se mu lahko sorazmerno zniža mesečni znesek plačila, pri čemer takšno morebitno znižanje v skupnem znesku ne more preseči pogodbene višine mesečnega plačila. Prekinitev ali zmanjšana dostopnost storitev mora biti na ustrezen način prijavljena in evidentirana v izvajalčevem sistemu za spremljanje napak. V primeru upravičene reklamacije in znižanja mesečnega plačila bo izvajalec naročniku povrnil znižanju ustrezen del zneska plačila.

Naročnik lahko poda ugovor pisno po navadni pošti na naslov operaterja, s pripisom »Za reklamacijsko službo«, po elektronski pošti na naslov ali ustno s klicem na tel. št. 08 228 0000. V primeru ustne vložitve ugovora je naročnik dolžan izrecno opozoriti, da želi vložiti ugovor. Če naročnik operaterja ne opozori na pomen njegovega klica, se šteje, da ugovor ni vložen, vloga naročnika pa se obravnava kot prijava napake. Naročnik se strinja, da izvajalec svojo odločitev o ugovoru posreduje končnemu uporabniku na elektronski naslov, iz katerega je bil ugovor poslan.

Če izvajalec ne ugodi naročnikovemu ugovoru ali če o njem ne odloči v 15 dneh od njegovega prejema, lahko naročnik vloži pritožbo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), Stegne 7, Ljubljana. Če naročnik vloži ugovor na AKOS, mora kopijo pritožbe posredovati tudi operaterju.

Izvajalec se zavezuje, da v primeru vložitve ugovora ali pritožbe do pravnomočnega zaključka postopka ne bo izklopil naročnika iz omrežja oziroma mu ne bo prenehal zagotavljati storitev, če bo naročnik v roku poravnal nesporni del računa ter ga na dan vložitve pritožbe pri AKOS-u o navedenem pisno obvestil. Določila tega odstavka ne veljajo za neizpolnjevanje naročniške pogodbe s strani naročnika, ki izhaja iz obveznosti, za katere naročnik ni vložil ugovora oz. ga je, a je postopek že pravnomočno zaključen.

Izvajalec ni odgovoren za izključitev priključka, če naročnik ni vložil ugovora na opomin pred izključitvijo. Enako velja za primer, če naročnik račun poravna, a pri tem navede napačen sklic in plačilo ni knjiženo.

47. člen

Naročnik ali uporabnik je dolžan nedelovanje storitev oziroma napako v delovanju storitev prijaviti na tel. št. 08 228 0000 takoj ob zaznavi.

Naročnik je upravičen do priznanja dobropisa za zaračunane storitve, če izvajalec v reklamacijskem oz. ugovornem postopku ugotovi, da te niso bile izvedene.

Če se naročnikov ugovor izkaže za utemeljenega, bo izvajalec za obdobje nedelovanja ali motenega delovanja storitve naročniku v odgovoru na reklamacijo računa priznal dobropis v sorazmernem delu naročnine za posamezno nedelujočo storitev oz. v sorazmernem delu naročnine za posamezno moteno storitev. Najvišji možni znesek dobropisa za obdobje, za katero je naročnik podal ugovor, pomeni dobropis celotne naročnine za nedelujočo storitev v tem obdobju. Izvajalec ne prizna dobropisa za opravljene telefonske pogovore in morebitne druge opravljene storitve. Naročniku se izgubljeni dobiček ali škoda, ki bi mu lahko nastala zaradi nedelovanja ali motenega delovanja storitve, ne povrne, razen če je bilo nedelovanje ali moteno delovanje posledica naklepnega ravnanja izvajalca.

Če naročnik ne reklamira računa oz. ne ugovarja v navedenem roku in ne prijavi napake v delovanju storitev oz. nedelovanja storitev ob njeni zaznavi, ni upravičen do dobropisa za zaračunane storitve.
Izvajalec ima pravico zavrniti reklamacijo računa oz. ugovor ali jo/ga zavreči skladno s splošnimi pogoji, o delovanju oz. motenem delovanju storitev pa presoja na podlagi lastnih tehničnih podatkov o delovanju naročnikove linije.

9.1. IZREDNA STANJA

48. člen

Izvajalec se zavezuje k sprejemanju ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki omogočajo, da je njegova dejavnost v primeru katastrofalnega izpada omrežja, v vojnem ali izrednem stanju ter ob naravnih in drugih nesrečah čim manj motena. Te ukrepe mora izvajalec uskladiti z organi, ki so nosilci varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja. Izvajalec bo te ukrepe izvajal ves čas trajanja okoliščin, zaradi katerih so bili sprejeti.

Z ukrepi iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno, da se v najkrajšem času zagotovi celovitost javnega telefonskega omrežja ter razpoložljivost javnega telefonskega omrežja in javno dostopnih telefonskih storitev. S temi ukrepi mora biti neprekinjeno omogočena tudi uporaba številk za klic v sili, predvsem enotne evropske telefonske številke za klice v sili 112 in številke policije 113, in sicer tudi v primeru delnih izpadov javnega telefonskega omrežja.

Operaterji, ki zagotavljajo javno telefonsko omrežje, morajo svoje omrežje prilagoditi tako, da omogoča dodelitev prednosti komunikacijam z določenih omrežnih priključnih točk pred komunikacijami s preostalih omrežnih priključnih točk. V vojnem ali izrednem stanju, ob naravnih in drugih nesrečah ali ob katastrofalnem izpadu omrežja lahko izvajalec omogoči delovanje omrežnih priključnih točk s prednostjo tudi tako, da omeji ali prekine delovanje preostalih telefonskih priključkov.

IV. ZAČASNA IZKLJUČITEV, PRENEHANJE POGODBE IN REŠEVANJE SPOROV

49. člen

Izvajalec lahko naročnikov priključek začasno izključi, če naročnik:

 • v omrežju povzroča tehnične motnje,
 • s svojim delovanjem onemogoča ali ovira normalno delo drugim naročnikom,
 • poskuša razbiti zaščitne sisteme omrežja ali kateregakoli drugega sistema,
 • poskuša priti do podatkov, za katere ni pooblaščen,
 • krši naročniško pogodbo, kršitev pa pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali povzroča resne gospodarske ali operativne težave, tudi brez predhodnega opozorila,
 • ne poravna svojih obveznosti iz naročniškega razmerja niti v roku osmih (8) dni po izdaji opomina,
 • v omrežju izvajalca trži svoje storitve ter kljub opozorilu ne upošteva splošnih pogojev in odredb izvajalca, dobrih poslovnih običajev ali veljavnih predpisov,
 • brez soglasja izvajalca proti plačilu izvajalčeve storitve ponuja drugim uporabnikom,
 • ne sporoči sprememb podatkov v skladu s 14. členom teh splošnih pogojev in v drugih primerih, ki jih izrecno predvidevajo predmetni splošni pogoji.

V primeru lažjih kršitev iz prejšnjega odstavka izvajalec naročnika pisno pozove, naj s kršitvami preneha, in če naročnik v roku treh (3) dni tega ne stori, se opravi začasni izklop. V primeru težjih kršitev izvajalec naročnika telefonsko obvesti o kršitvi, zaradi katere nemudoma po telefonskem obvestilu izključi njegov priključek ter mu še istega dne pošlje tudi pisno obvestilo. Priključek se vključi, ko naročnik izvajalcu pisno sporoči, da je s kršitvami prenehal. Izvajalec naročnika o začasnem izklopu ni dolžan predhodno obvestiti, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje oziroma povzročanje resnih gospodarskih ali operativnih težav. Če naročnik kljub opozorilu ali začasnem izklopu ponovno izvaja kršitve, ima izvajalec pravico do odpovedi naročniške pogodbe, ki bo izvedena v roku osmih (8) dni od dneva prejema naročnikovega obvestila. V vmesnem času ima izvajalec pravico naročnikov priključek začasno izključiti iz omrežja.

Med začasno izključitvijo bo izvajalec naročniku še vedno zagotavljal dostop do enotne evropske telefonske številke za klice v sili 112 in možnost njene uporabe.

V primeru začasne ali trajne izključitve naročnik ni upravičen do povrnitve mesečne naročnine ali nadomestitve škode, ki bi jo z izključitvijo utrpel.

50. člen

Izvajalec lahko naročnikov priključek trajno izključi in s tem brez odpovednega roka odstopi od naročniške pogodbe, če:

 • naročnik kljub pisnemu opozorilu ali začasnemu izklopu ponavlja kršitve iz prejšnjega člena teh splošnih pogojev,
 • naročnik v roku tridesetih (30) dni po začasni izključitvi ali kadarkoli po tem roku kljub opominu ne poravna svojih obveznosti,
 • naročnik izpolni pogodbo z lažnimi oziroma neresničnimi podatki,
 • naročnik krši določila teh Splošnih pogojev, naročniške pogodbe ali veljavnih predpisov,
 • izvajalec na naročnikovem območju preneha opravljati storitve, ki jih naročniku zagotavlja skladno z naročniško pogodbo,
 • je nad naročnikom sprožen osebni stečaj, stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave oziroma likvidacije.

V. SPREMEMBA POGODBE IN SPLOŠNIH POGOJEV

51. člen

 • Izvajalec lahko v skladu s predpisi in svojo poslovno politiko sprejema oziroma spreminja te Splošne pogoje. O spremembi pogojev, ki vplivajo na pravice in obveznosti naročnikov, bodo naročniki obveščeni najmanj trideset (30) dni pred njihovo uveljavitvijo. Spremembe bodo objavljene na izvajalčevih spletnih straneh. Naročnik lahko v tem obdobju naročniško pogodbo pisno odpove brez odpovednega roka in sankcij, če sprememba pogojev bistveno posega v pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja. Če naročnik pogodbe oz. posamezne storitve ne odpove pisno v roku tridesetih (30) dni od dneva objave spremembe, se šteje, da se s spremembo strinja.
 • Spremembe cen klicev v posamezna omrežja drugih operaterjev, tako v Sloveniji kot tujini, se spreminjajo vsak dan, zato se spremembe teh cen ne štejejo za spremembe, ki bi bistveno posegale v pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja.
 • Naročniki, ki v spremembe ne privolijo, odstopijo od naročniške pogodbe s pisno izjavo, ki jo pošljejo na naslov Alstar, d. o. o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika ter v njegovo izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih obveznosti in tudi sicer ne vpliva nanje.
 • Naročniki, ki so na račun vezave za daljše časovno obdobje kupili ali najeli opremo po subvencionirani ceni, lahko v 30 dneh prekinejo naročniško razmerje in poravnajo pogodbene obveznosti za nakup ali najem subvencionirane opreme ter obenem takoj poravnajo celotno kupnino oziroma najemnino za celotno obdobje najema opreme.

VI. Kraj izpolnitve, krajevna pristojnost sodišča

52. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitna nesoglasja, ki izvirajo iz sklenjene naročniške pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ne bi bila možna, je za odločanje v sporu pristojno sodišče Republike Slovenije, in sicer sodišče v Ljubljani. Če ni dogovorjeno drugače, veljajo med strankama izključno pravila slovenskega obligacijskega prava, ki veljajo za gospodarske pogodbe, tudi tedaj, če se naročilo izvaja v tujini. Izključena je uporaba Konvencije združenih narodov o mednarodni prodaji blaga.

VII. VELJAVNOST

Splošni pogoji veljajo od 1. 1. 2015.

Ta stran uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Preberi več ...

Razumem
Piškotek je v računalništvu podatek o uporabniku, ki ga spletni brskalnik shrani na računalniku ali drugi elektronski napravi za možnost nadaljnje uporabe. Gre za informacije, ki se ob obisku posamezne spletne strani shranijo na posameznikov računalnik in so ob ponovnem obisku iste strani uporabljene za prepoznavanje, sledenje in zbiranje specifičnih informacij o internetnih uporabnikih, kot so npr. preference do določenih strani/vsebin ali nakupovalne navade na spletu.